Regulamin serwisu

 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną.
 2. Podmiotem prowadzącym Serwis oraz jego Administratorem jest Wydawnictwo Czelej Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Skrajna 12-14, NIP 712 24 12 888, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027988, kapitał zakładowy 1.542.700,00 zł., reprezentowana przez: Prezesa Zarządu - Dorotę Marię Czelej.
 3. Serwis zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny, użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. checkbox.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Czelej sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Skrajnej 12-14. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawienia, odwołania i usunięcia.
 6. W przypadku podania błędnego adresu e:mail Użytkownik nie otrzyma wiadomości potwierdzającej rejestrację.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Wydawnictwa Czelej Sp. z o.o. oraz innych podmiotów (reklamodawców współpracujących z Wydawnictwem Czelej Sp. z o.o.) na wskazany adres poczty elektronicznej oraz wskazany adres pocztowy.
 8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w pkt. 7, może być w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie wiadomości z konta mailowego podanego w Profilu z taką prośbą do administratora Serwisu. Cofnięcie zgody może skutkować niemożnością korzystania z konta Serwisu.
 9. Użytkownicy Serwisu, rejestrując się, mogą wyrazić zgodę na nieodpłatne otrzymywanie treści o charakterze informacyjnym - Newsletterów, a także informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 10. Użytkownicy Serwisu otrzymują nieodpłatny dostęp do materiałów edukacyjnych i informacyjnych zgromadzonych Serwisie.
 11. Użytkownik nie powinien naruszać praw innych Użytkowników do korzystania z Serwisu oraz korzystać z Serwisu w sposób, który może doprowadzić do naruszenia prawidłowego działania oferowanych w nim usług.
 12. Serwis dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania.
 13. Serwis z ważnej przyczyny może zmienić niniejszy Regulamin po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o takiej decyzji. Jeśli w terminie siedmiu (7) dni od powiadomienia Użytkownika o zmianach w Regulaminie nie usunie on swojego Konta, wówczas Serwis przyjmuje, że zmiany te zostały przez Użytkownika zaakceptowane.
 14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu; b) za problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;
  c) korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d) skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika;
  e) przerwy w świadczeniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Serwisu;
  f) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Serwisu.
 15. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie poprzez wysłanie wiadomości z konta mailowego podanego w Profilu z taką prośbą do administratora serwisu.
 16. Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora w przypadku, gdy:
  a) Użytkownik narusza regulamin;
  b) okres „niezalogowania się” Użytkownika do portalu przekroczył 12 miesięcy;
  c) Użytkownik posiada więcej niż jedno konto;
  d) Użytkownik ingeruje w struktury i zasoby serwisu;
  e) Użytkownik nie zaakceptuje zmian wprowadzonych przez Administratora serwisu w regulaminie.
 17. Uwagi, zapytania i wnioski dotyczące działania Portalu należy kierować do Administratora na adres poczty elektronicznej: marketing@czelej.com.pl
 18. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
  Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://forumpediatrow.pl/a4448/Polityka-prywatnosci.html/mb61
 19. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 20. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na niniejszej stronie internetowej.

 

poprzedni artykuł