Kiedy pediatra potrzebuje konsultacji kardiologa przed kwalifikacją do zajęć W-F i sportu

Kiedy pediatra potrzebuje konsultacji kardiologa przed kwalifikacją do zajęć W-F i sportu
[Wideo] Jakie problemy kardiologiczne mogą napotkać pediatrzy i lekarze pierwszego kontaktu przy kwalifikacji dzieci do zajęć WF i sportu szkolnego? Kiedy potrzebna jest planowa lub pilna konsultacja kardiologa dziecięcego?
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej elementem profilaktycznych badań lekarskich uczniów klasy „0”, III klasy szkoły podstawowej, I klasy gimnazjum oraz I klasy szkół ponadgimnazjalnych jest kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego i sportu szkolnego.

Celem wykładu wygłoszonego podczas Konferencji VI Forum Pediatrów było przybliżenie lekarzom pediatrom i lekarzom pierwszego kontaktu, jakie problemy kardiologiczne mogą napotkać przy kwalifikacji dzieci do zajęć WF i sportu szkolnego, a w związku z tym, kiedy potrzebna jest planowa lub pilna konsultacja kardiologa dziecięcego. Zachęcamy do obejrzenia filmowego zapisu tego wykładu.

W kilka dni po zakończeniu Konferencji ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. Zgodnie z treścią tego rozporządzenia orzekać w wyżej wymienionej sprawie może obecnie nie tylko lekarz sportowy, lecz również lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), o którym mowa w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ze środków publicznych, oraz posiadanej dokumentacji medycznej. Lekarz podstawowej opieki medycznej wydaje skierowanie do lekarza sportowego w przypadku, gdy stwierdzi, że zakres badań koniecznych, aby dokonać prawidłowej oceny stanu zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu, wykracza poza zakres profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia) oraz posiadanej dokumentacji medycznej lub gdy uzna, że skierowanie do lekarza sportowego jest z innych względów niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia i kwalifikacji do uprawiania sportu.

Z treścią nowego rozporządzenia można zapoznać się tutaj. Tego samego dnia – 27 lutego 2019 r. zostały wydane także dwa rozporządzenia Ministra Zdrowia komplementarne względem wymienionego powyżej, a mianowicie: rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych oraz do uzyskania tych orzeczeń, a także rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zapraszamy na kolejną edycję konferencji Forum Pediatrów. Więcej informacji tutaj

Zdjecie: Fotolia