Program naprawy systemu psychiatrii dziecięcej

Doniesienia medialne dotyczące aktualnego stanu psychiatrii dziecięcej są alarmujące. Problem polega przede wszystkim na tym, że brakuje lekarzy specjalistów w tej dziedzinie oraz miejsc dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi na oddziałach szpitalnych. Problem narastał przez lata.

Objawy ADHD

Aby stwierdzić u dziecka zespół nadpobudliwości psychoruchowej, należy pamietać, że charakteryzują go trzy grupy objawów:
- nadmierna ruchliwość,
- nadmierna impulsywność,
- znaczne problemy z koncentracją uwagi, które uniemożliwiają skupienie się na jednej czynności.

Jak stwierdzić u dziecka zespół nadpobudliwości psychoruchowej?

ADHD jest najczęstszym zaburzeniem neurobehawioralnym w dzieciństwie i zwykle powoduje znaczne problemy w funkcjonowaniu, tj. gorsze wyniki w szkole czy trudności w relacjach interpersonalnych zarówno z rówieśnikami, jak i członkami rodziny. I choć można powiedzieć, że każde dziecko jest pełne energii i zniecierpliwienia, to u dziecka z ADHD te cechy są nasilone, utrudniają codzienne wypełnianie obowiązków, a także są nieadekwatne do wieku rozwojowego.

Dowód „prima facie” w odniesieniu do związku przyczynowego w tzw. „procesach lekarskich” na gruncie orzecznictwa sądów

Zaistnienie odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim systemie prawnym jest uwarunkowane zaistnieniem zdarzenia, z którym przepisy prawa łączą obowiązek odszkodowawczy, oraz szkody.

Te przesłanki muszą być połączone związkiem przyczynowym. Podstawą prawną związku przyczynowego jest art. 361 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), dalej jako: k.c. Niniejszy przepis stanowi, że „zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania i zaniechania, z którego szkoda wynikła”.

Dyżur medyczny w świetle prawa pracy

Uregulowania prawne instytucji "dyżuru medycznego".

Istotę dyżuru medycznego określa art. 95 ust. 2 u.d.l., który statuuje, iż dyżurem medycznym jest wykonywanie poza normalnymi godzinami pracy czynności zawodowych przez osoby, o których mowa w art. 95 ust. 1 u.d.l., w podmiocie leczniczym wykonującym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.