Zakaz reklamy lekarzy

W świetle obowiązujących zasad lekarz i lekarz dentysta nie może reklamować swoich usług, pozwalać na wykorzystywanie swojego wizerunku w reklamie ani brać udziału w działalności reklamowej, która może zachęcać pacjentów do wybrania jego usług czy reklamowanych przez niego produktów

Lekarz a szczepienia ochronne

Opracowanie przybliża kwestię odmowy poddania się obowiązkowi szczepień ochronnych, a także określa z punktu widzenia etyki lekarskiej i prawa wymagane postępowanie lekarza

Dowód „prima facie” w odniesieniu do związku przyczynowego w tzw. „procesach lekarskich” na gruncie orzecznictwa sądów

Zaistnienie odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim systemie prawnym jest uwarunkowane zaistnieniem zdarzenia, z którym przepisy prawa łączą obowiązek odszkodowawczy, oraz szkody.

Te przesłanki muszą być połączone związkiem przyczynowym. Podstawą prawną związku przyczynowego jest art. 361 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), dalej jako: k.c. Niniejszy przepis stanowi, że „zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania i zaniechania, z którego szkoda wynikła”.

Dyżur medyczny w świetle prawa pracy

Uregulowania prawne instytucji "dyżuru medycznego".

Istotę dyżuru medycznego określa art. 95 ust. 2 u.d.l., który statuuje, iż dyżurem medycznym jest wykonywanie poza normalnymi godzinami pracy czynności zawodowych przez osoby, o których mowa w art. 95 ust. 1 u.d.l., w podmiocie leczniczym wykonującym stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.